Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

3/4 pozemku (LV 57) v obci Květnice, k.ú. Květnice, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
166.667 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Květnice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Obec Květnice se nachází v těsném sousedství Hlavního města Prahy, na jeho východním okraji. Má přibližně 1 660 obyvatel a minimální občanskou vybavenost. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami PID.

Oceňovaný pozemek se nachází severně od obce, v nezastavěném území. Jedná se o ornou půdu, je součástí obhospodařovaných zemědělských ploch. Je rovinatý. Přístup je právně zajištěn. Pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny. Dle územního plánu se jedná o zemědělskou půdu, do severní části pozemku zřejmě zasahuje koridor budoucí dopravní stavby – přeložky silnice I/12.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemků v obci Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž

Spisová značka
206 EX 2055/13
Nejnižší podání
13.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Bystřice pod Hostýnem
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky o celkové rozloze 8.447 m2. Oceňovaný pozemek parc. č. 2159/10 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, dle územního plánu se jedná o plochu zemědělskou o rozloze 2.207 m2, pozemek parc. č. 2159/11 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, dle územního plánu se jedná o plochu sídelní zeleně a částečně o plochu lesní o rozloze 3.928 m2, pozemek parc. č. 2165/4 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, dle územního plánu se jedná o plochu zemědělskou s rozlohou 2.086 m2, pozemek parc. č. 2828/9 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je veden jako plocha dopravní infrastruktury s rozlohou 79 m2 a pozemek parc. č. 2828/10 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je veden jako plocha dopravní infrastruktury s rozlohou 147 m2.

Na pozemcích se nachází trvalé porosty listnatého a náletového charakteru a jsou bez oplocení. Samotné pozemky jsou rovinaté. Přístup k pozemkům je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě.

Pozemky jsou umístěny na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V obci jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a v obci je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V širším okolí pozemků je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů a je zde omezená možnost parkování v blízkosti objektu.

V okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.
Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (LV 284) v obci Čistá, k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
206 EX 2719/20
Nejnižší podání
36.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Čistá
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek slouží k plnění funkcí lesa, s plochou 3.399 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako NP - plochy přírodní.

Na pozemku se nachází vzrostlé stromy břízy, osiky, ojediněle borovice a dub a je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je legislativně po pozemku p.č. 754, nezpevněné obecní cestě (v současnosti zarostlé). Pozemek je bez staveb.

Pozemek je umístěn na severním okraji katastrálního území obce.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Podíly na pozemcích v obci Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou, okres Klatovy (další podíl se draží pod sp.zn. 206 EX 939/13)

Spisová značka
206 DD 1/20-5
Nejnižší podání
24.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1257/25 o výměře 1022 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako NS- plochy smíšené nezastavěného území. Pozemek je územním plánem vymezen jako zóna ochrany krajinného rázu. Na pozemku se nachází listnaté dřeviny různého druhu a stáří. Pozemek je neudržovaný.

Pozemek je bez přivedených inženýrských sítí. Elektřina v dosahu (na sousedních pozemcích elektroměrový pilíř).

Pozemek je přístupný po zpevněné obecní cestě, dále pak přes pozemky parc.č. 1257/18, 1257/12 a 1257/3 (podílové spoluvlastnictví).

Oceňovaný pozemek není oplocený. Samotný pozemek je svažitý a nachází se na jižním okraji obce Sušice, v lokalitě „Šibeničná“.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů, okolí pozemku odpovídá rekreační oblasti (individuální lokalita- zahrádkářské osady). Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Veškerá občanská vybavenost je v obci Sušice.

Oceňovaný pozemek není zatížen věcnými břemeny.

Další podíl se draží pod sp.zn. 206 EX 939/13 rovněž dne 18.5.2021.

Fotogalerie

Další soubory

 

Podíly na pozemcích v obci Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou, okres Klatovy (další podíl se draží pod sp.zn. 206 DD 1/20)

Spisová značka
206 EX 939/13
Nejnižší podání
16.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1257/25 o výměře 1022 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako NS- plochy smíšené nezastavěného území. Pozemek je územním plánem vymezen jako zóna ochrany krajinného rázu. Na pozemku se nachází listnaté dřeviny různého druhu a stáří. Pozemek je neudržovaný.

Pozemek je bez přivedených inženýrských sítí. Elektřina v dosahu (na sousedních pozemcích elektroměrový pilíř).

Pozemek je přístupný po zpevněné obecní cestě, dále pak přes pozemky parc.č. 1257/18, 1257/12 a 1257/3 (podílové spoluvlastnictví).

Oceňovaný pozemek není oplocený. Samotný pozemek je svažitý a nachází se na jižním okraji obce Sušice, v lokalitě „Šibeničná“.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů, okolí pozemku odpovídá rekreační oblasti (individuální lokalita- zahrádkářské osady). Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Veškerá občanská vybavenost je v obci Sušice.

Oceňovaný pozemek není zatížen věcnými břemeny.

Další podíl se draží pod sp.zn. 206 DD 1/20 rovněž dne 18.5.2021.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek v obci Plchovice, k.ú. Plchovice, okres Ústí n. Orlicí a pozemek v obci Čermná n. Orlicí, k.ú. Malá Čermná, okres Rychnov nad Kněžnou

Spisová značka
206 EX 2242/14
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Plchovice a Čermná nad Orlicí
Okres
Ústí nad Orlicí
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 207/101 nacházejícího se v obci Plchovice, k.ú. Plchovice, okres Ústí nad Orlicí a dále pozemku parc. č. 3153 nacházejícího se v obci Čermná nad Orlicí, k.ú. Malá Čermná, okres Rychnov nad Kněžnou.

Pozemek parc. č. 207/101 v k.ú. Plchovice je využíván k zemědělským účelům jako orná půda. Jedná se o rovinatý pozemek, který společně se sousedními pozemky tvoří širší lán polností. Dle LPIS je pozemek obhospodařován spol. Eco-modus s.r.o. Dle katalogu BPEJ se jedná o málo produkční půdu. Výměra pozemku činí 2.945 m2.

Pozemek parc. č. 3153 v k.ú. Malá Čermná tvoří malý remízek oddělující pole. Pozemek není zemědělsky využíván. Jeho výměra tvoří 751 m2.

Celková výměra pozemků činí 3.696 m2.

Pozemky se nachází v oblasti Přírodního parku Orlice.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemky v obci Neurazy, k.ú. Radochovy, okres Plzeň-jih

Spisová značka
206 EX 43/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Neurazy
Okres
Plzeň-jih
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc. č. St. 20, součástí pozemku je stavba č.p.24, 59, 63/1 a pozemku parc.č. 73/3, 73/4, 73/25, 261, 318, 402, 422, 969/21, 1054, 1058/2, 1082/4, 1082/12, 1166, 1347/8 nacházejícího se v obci Neurazy, k.ú. Radochovy, okres Plzeň-jih.

Pozemek parc.č. St. 20, 59, 63/1

Oceňovaný pozemek parc.č. St. 20 o výměře 751 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba č.p. 24- rodinný dům. Při místním šetření bylo zjištěno, že objekt neexistuje, na pozemku se nachází pouze torzo rodinného domu v rozbořeném a nevyužitelném stavu. Dle místního šetření a dle oceňovacích standardů je uvažováno, že nemovitost již zanikla, neboť není patrné její prostorové uspořádání. Jelikož evidenční stav stavby neodpovídá skutečnosti je ocenění provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se tedy o ocenění pozemku. Na pozemku se nachází přípojka plynu. Směrem do ulice se nachází pletivo v rámech a vstupní branka, vše v poškozeném stavu.

Oceňovaný pozemek parc.č. 59 o výměře 1842 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako ZS – zeleň soukromá a vyhrazená. Pozemek přímo navazuje na pozemek St. 20 a tvořil okrasnou a užitkovou zahradu, využívanou ve funkčním celku s rodinným domem č.p. 24.

Oceňovaný pozemek parc.č. 63/1 o výměře 836 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Na pozemku se nachází stavba, tato skutečnost není zapsána v katastru nemovitostí.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Pozemky parc.č.73/3, 73/4, 73/25, 261, 318, 402, 422, 969/21, 1054, 1058/2, 1082/4, 1082/12, 1166, 1347/8

Pozemek parc.č. 73/3 o výměře 275 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku umělé. Pozemek parc.č. 73/4 o výměře 72 m2 pozemek je regulován jako NZ1 – plochy zemědělské –louky a pastviny v plochách ÚSES, podle náhledu ve Veřejném registru půdy LPIS je pozemek zemědělsky využíván jen na 7 m2 zbylá část tvoří břehový porost podél koryta vodního toku.

Pozemeky parc.č.73/25 o výměře 1976 m2, parc.č. 261 (9586 m2), parc.č. 318 (6140 m2), parc.č. 402 (1137 m2),  jsou evidovány v katastru nemovitostí jako trvalé travní porosty Jsou obhospodařovány jako trvalý travní porost společností Via Avena spol.s r.o., pozemeky jsou součástí půdního bloku.

Pozemek parc.č. 422 o výměře 845 m2 je evidovaný jako orná půda. Je zemědělsky využívaný jako trvalý travní porost podnikatelským subjektem Václav Mašát. Pozemek je součástí půdního bloku. Pozemek parc.č. 969/21 o výměře 47 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a je zemědělsky využíván jako orná půda podnikatelským subjektem Václav Mašát.

Pozemek parc.č.1054 o výměře 280 m2 a parc.č. 1058/2 o výměře 818 m2 jsou evidovány v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa. Na pozemcích se nachází borovice (80%) a smrk (20%), stáří cca 120 let.

Pozemek parc.č 1082/4 o výměře 2977 m2 je evidovaný jako orná půda, je z části využíván jako trvalý travní porost, pozemek sousedí s lesním pozemkem a z části je zarostlý lesním porostem.

Pozemek parc. č 1082/12 o výměře 2660 m2 je evidovaný jako trvalý travní porost, je využíván jako trvalý travní porost. Pozemek parc.č. 1166 o výměře 6386 m2 je evidovaný jako orná půda, je zemědělsky obhospodařována podnikatelským subjekem . Václav Mašát jako trvalý travní porost, pozemek je součástí půdního bloku. Parc.č. 1347/5 o výměře 1713 m2 je evidovaný jako trvalý travní porost není zemědělsky využívaný, na pozemku se nacházejí nelesní dřevinné porosty, které plní v krajině ekologicko-stabilizační funkci .

Nájemní ani pachtovní smlouvy nebyly doloženy.

Oceňované pozemky jsou přístupně přes zemědělské a lesní porosty jiných vlastníků, věcné břemeno ve prospěch oceňovaného pozemku není zajištěno.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcným břemenem.

Bližší informace naleznete v přiloženém Znaleckém posudku.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/20 pozemku (LV 480) v obci Úvaly, k.ú. Úvaly u Prahy, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Úvaly
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/20 pozemku parc. č. 2545 nacházejícím se v obci Úvaly, k.ú. Úvaly u Prahy, okres Praha-východ.

Město Úvaly se nachází ve východní části okresu Praha – východ, těsně sousedí s územím Hlavního města Prahy. Má přibližně 6 750 obyvatel a rozšířenou občanskou vybavenost – městský úřad, MŠ, ZŠ, poštu, zdravotní středisko, obchody, základní sportoviště. Je obsluhováno autobusovou i vlakovou dopravou vč. linek PID.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní části města, při místní komunikaci směrem ke Klánovickému lesu. Jedná se o část zahrady u rodinného domu č. p. 1312 jiného vlastníka. Pozemek je rovinatý. Sousedí sice s pozemkem ve vlastnictví obce (tenisové kurty), faktický přístup je ale pouze přes hlavní pozemek u rodinného domu (parc. č. 2547). Pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny. Nenacházejí se na něm žádné stavby.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 3/4 pozemku (LV 85) v obci Dobročovice, k.ú. Dobročovice, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Dobročovice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 3/4 pozemku parc. č. 636/22 nacházejícím se v obci Dobročovice, k.ú. Dobročovice, okres Praha-východ.

Obec Dobročovice se nachází východně od Květnice, cca 3 km od Hlavního města Prahy. Má přibližně 320 obyvatel a nemá žádnou občanskou vybavenost. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami PID.

Oceňovaný pozemek se nachází severozápadně od obce, na hranici katastrálního území, v těsné návaznosti na obytnou zástavbu obce Květnice. Jedná se o zarostlý mírně svažitý pozemek s převážně náletovými dřevinami, ve většině neudržovaný. Přístup je právně zajištěn. Pozemek je zatížen věcným břemenem (dle listiny) z roku 1950 ve prospěch p. Františka Bady a Marie Badové – dle sdělení povinného již oba oprávnění nežijí a věcné břemeno není aktuální. V ocenění proto není zohledněno.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek v obci Hrušovany u Brna, k.ú. Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
206 EX 2818/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Hrušovany u Brna
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 1909 nacházejícího se v obci Hrušovany u Brna, k.ú. Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov.

Pozemek parc. č. 1909 o výměře 402 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada.

Pozemek je v současné době využíván k rekreačním účelům jako zahrada.

Dle územního plánu obce se jedná o plochy „RZ – plochy rekreace – zahrádkářské kolonie“.

Na pozemku se nacházejí dvě dřevěné chatky bez pevného základu. Větší dřevěná chatka je jednopodlažní objekt s nízkou sedlovou střechou o zastavěné ploše asi 30 m2, odhadované stáří činí asi 5 roků, v chatce je zřízen rozvod elektřiny, do chatky zatéká, díky poškozené střeše – prorůstá jí strom. Menší chatka je jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, odhadované stáří činí asi 30 roků – stavba nebyla při místním šetření zpřístupněna. Součástí pozemku jsou dále zpevněné plochy, oplocení z pletiva do ocelových sloupků, vjezdová brána a trvalé porosty.

Pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je řešen z ulice Sušilova a dále po nezpevněné obecní cestě. V okolí se nachází především rekreační a rezidenční zástavba. V obci jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, pozemek je napojen na elektřinu. Parkovací možnosti jsou dobré, na pozemku. V obci je komplexní občanská vybavenost – v místě dobře dostupná. V obci se nachází vlaková i autobusová zastávka. Komerční využitelnost pozemku se nepředpokládá.

Věcná břemena ani jiná omezení nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh