Elektronická podatelna

Základní požadavky na elektronická podání:

Přijímané formáty elektronického podání:

  • *.htm, *.html  - HTML hypertextový dokument
  • *.txt - prostý text
  • *.doc, *.docx - dokument Microsoft Office Word
  • *.odt - dokument Open Office Writer
  • *.pdf - dokument Adobe Reader

Při použití jiných formátů nebude elektronické podání přijato.

Elektronická podání je možné zasílat na e-mailovou adresu elektronické podatelny Exekutorského úřadu Praha 4, soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa, Šátalská 469/1, Praha 4, 142 00podatelna@eupraha.czTato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo je podávat za splnění níže uvedených podmínek na technických nosičích dat na podatelně na výše uvedené adrese.. Technické nosiče dat je možné doručit rovněž prostřednictvím držitele poštovní licence. Elektronická podatelna je určena pro příjem všech podání, která jsou adresovaná Exekutorskému úřadu Praha 4, soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa. 

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Jednou e-mailovou zprávou nebo na jednom technickém nosiči dat je možno podat pouze jedno podání v jedné věci.

Maximální velikost jednoho podání (včetně všech připojených příloh) je 15 MB.

Elektronické podání nesmí obsahovat škodlivý kód. Podání, u kterého byl zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, nebo chybný formát zprávy, který může takovou škodu způsobit, nebude zpracováváno. Obdobně nebude zpracováno podání, které nelze přečíst a vytisknout (např. zašifrovaný či poškozený email). Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění problému.

Nelze zasílat spustitelné soubory. Takové soubory budou smazány, aniž by byly jakkoliv zpracovávány.

Pokud podání učiněné prostřednictvím elektronické podatelny není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je potřeba jej doplnit nejpozději do 3 dnů předložením originálu nebo písemným podáním shodného obsahu. K podání, které nebylo ve stanovené lhůtě doplněno, se nepřihlíží.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu:
podatelna@eupraha.cz. Bude vám zaslána odpověď.

 

Elektronická podání na technickém nosiči dat

Elektronická podání na technických nosičích přijímá elektronická podatelna exekutorského úřadu na adrese Šátalská 469/1 v pondělí od 8:00 do 8:30. Jako technický nosič může být použit pouze CD-R. V případě nesplnění uvedených podmínek nebude elektronické podání přijato. Upozorňujeme podavatele, že technický nosič bude po přijetí elektronického podání zničen.  

Elektronická podání prostřednictvím elektronické pošty

Na doručené zprávy anonymní, bez uvedení předmětu, nevyžádaná obchodní sdělení nebo spam nebude reagováno.

V případě, že do elektronické podatelny zasíláte e-mailovou zprávu z domén .net, .com a .edu,  je třeba nejdříve kontaktovat příslušného pracovníka exektorského úřadu na telefonním čísle +420 241 434 045, aby přijetí Vaší datové zprávy umožnil. V opačném případě bude Vaše datová zpráva z důvodu ochrany před nevyžádanou poštou smazána ještě před tím, než bude doručena do elektronické podatelny.

Doručení přijaté datové zprávy, se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance soudního exekutora založený na zaměstnaneckém kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, identifikátor datové zprávy (evidenční číslo dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou, jméno a příjmení oprávněného zaměstnance a výsledek procesu ověřování elektronického podpisu. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. Pro stanovení lhůt v exekučním řízení je rozhodující skutečný čas doručení datové zprávy, nikoli čas jejího zpracování v elektronické podatelně. Nebude-li možné u doručené datové zprávy dokončit proces ověřování připojeného elektronického podpisu podavatele z důvodu nedostupnosti aktuálního seznamu zneplatněných certifikátů (tzv. CRL souboru) s datem vydání CRL seznamu následujícímu po datu doručení datové zprávy, bude datová zpráva předána k dalšímu zpracování a do doby následného ověření elektronického podpisu se bude na ni nahlížet jako na elektronicky nepodepsanou. Následné ověřování elektronického podpisu bude provedeno nejpozději následující pracovní den.

Vzor datové zprávy, kterou se potvrzuje, že u doručené datové zprávy byla ověřena platnost připojeného zaručeného elektronického podpisu podavatele u příslušné certifikační autority:

Vaše zpráva byla do elektronické podatelny Exekutorského úřadu Praha 4, Mgr. Jana Škarpy se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4, 142 00 doručena dne (datum doručení) v xx:xx:xx hod a bylo jí přiděleno ID: .... Vaše podání bylo přijato, zaručený elektronický podpis (elektronická značka) byl ověřen a podání bylo předáno k dalšímu zpracování.

Vzor datové zprávy, kterou se potvrzuje, že doručená datová zpráva byla opatřena neplatným zaručeným elektronickým podpisem:

Vaše zpráva byla do elektronické podatelny Exekutorského úřadu Praha 4, Mgr. Jana Škarpy se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4, 142 00 doručena dne (datum doručení) v xx:xx:xx hod a bylo jí přiděleno  ID: .... Podání není opatřené platným zaručeným elektronickým podpisem (elektronickou značkou).

Vzor datové zprávy, kterou se potvrzuje, že u doručené datové zprávy nebylo možné platnost elektronického podpisu ověřit:

Vaše zpráva byla do elektronické podatelny Exekutorského úřadu Praha 4, Mgr. Jana Škarpy se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4, 142 00 doručena dne (datum doručení) v xx:xx:xx hod a bylo jí přiděleno  ID: .... Platnost elektronického podpisu nelze ověřit, protože elektornická podatelna nemá možnost provést veškeré úkony potřebné k tomu, aby ověřila, že zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka jsou platné a jejich kvalifikovný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát nebyly zneplatněny před vytvořením zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky.

Vzor datové zprávy, kterou se potvrzuje, že doručená datová zpráva nebyla opatřena zaručeným elektronickým podpisem:

Vaše zpráva byla do elektronické podatelny Exekutorského úřadu Praha 4, Mgr. Jana Škarpy se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4, 142 00 doručena dne (datum doručení) v xx:xx:xx hod a bylo jí přiděleno ID: .... Podání není opatřené platným zaručeným elektronickým podpisem (elektronickou značkou).

Právní předpisy

– Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád)
– Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
– Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
– Vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh