Dobrovolné dražby

Předmětem dobrovolné dražby mohou být věci nemovité i movité. Dražbu lze provést:

 • na návrh vlastníka věci;
 • na návrh osoby oprávněné s věcí disponovat, zejména insolvenčního správce nebo soudního komisaře v případě likvidace dědictví.

Výše odměny

Výše odměny se sjednává dohodou. Exekutor je oprávněn vybírat odměnu za provedení dražby od navrhovatele a v případě dražeb movitých věcí též od vydražitele. Výše odměny vybírané od navrhovatele nebo způsob jejího určení či ujednání o tom, že dražba bude provedena pro navrhovatele bezúplatně, bude sjednána ve smlouvě o provedení dražby; je-li navrhovatelem insolvenční správce, výše odměny exekutora nesmí překročit 10 % z ceny dosažené vydražením, nejvýše však 1.000.000 Kč zvýšených o 1 % z ceny dosažené vydražením přesahující 10.000.000 Kč.

Nejdůležitější zásady

 • exekutor postupuje přiměřeně podle exekučního řádu (ustanovení § 76 odst. 2 e. ř.);
 • mezi exekutorem a navrhovatelem musí být sepsána smlouva;
 • je respektována právní úprava zástavních práv;
 • předkupní právo není překážkou provedení dobrovolné dražby, může být uplatněno jen při samotném dražebním jednání;
 • aplikace zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, je výslovně vyloučena, pouze v případě, když se na tom účastníci shodnou, se jednotlivá ustanovení tohoto zákona použijí přiměřeně;
 • cena je stanovena na základě znaleckého posudku, srovnávací metodou nebo na návrh navrhovatele;
 • na základě konzultace mezi exekutorem a navrhovatelem je stanoveno nejnižší podání, dražební jistota, minimální příhoz, termín konání dražby;
 • není-li učiněno ani nejnižší podání, exekutor může provést na návrh navrhovatele opětovnou dražbu;
 • exekutor může po dohodě s navrhovatelem organizačně zajistit např. prohlídku nemovitosti;
 • exekutor organizačně a materiálně technicky zabezpečuje dražbu a případnou opětovnou dražbu;
 • postup exekutora při dražebním jednání, jakož i veškerá práva a povinnosti účastníků dražby a dalších osob, které budou dražbě přítomny, se přiměřeně řídí o. s. ř., e. ř. a dražebním řádem;
 • exekutor zajistí po skončení dražby a po zaplacení nejvyššího podání přechod vlastnického práva na vydražitele ať již návrhem na zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí nebo vydáním věci či nezbytných dokladů vydražiteli;
 • rozvrh výtěžku dražby se neprovádí;
 • exekutor předá výtěžek dražby navrhovateli bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny dosažené vydražením;
 • odměna exekutora a hotové výdaje za provedení dražby bude započtena proti výtěžku dražby;
 • k odměně a vyčísleným hotovým výdajům je ze strany exekutora účtována daň z přidané hodnoty dle sazby platné ke dni vystavení faktury;
 • podklady pro uzavření smlouvy o provedení dražby:
  • identifikace předmětu dražby;
  • listiny, prokazující vlastnické právo navrhovatele a případně i oprávnění navrhovatele s věcí disponovat;
  • v případě movitých věcí, dále listiny, nezbytné pro provozování věci (například technický průkaz vozidla);
  • ocenění věci, která má být předmětem dražby, pokud již bylo provedeno,
  • uvedení závad, které na předmětu dražby váznou.

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh