Exekutorské zápisy

Exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

  • skutkové děje – jedná se např. o osvědčení splnění dluhu, vyjádření určité osoby, otevření bezpečnostní schránky, průběh jednání, předání věci či peněz,
  • stav věci – jedná se např. o stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, osvědčení stavu jakékoli věci v právním slova smyslu, tedy věci movité i nemovité a také jejich součásti a příslušenství, např. automobily, stroje, výrobní linky, obrazy, pozemky, listiny aj.
     

Exekutorský zápis je veřejnou listinou u níž platí pravdivost toho, co je v ní obsaženo, není-li prokázán opak. Exekutorský zápis lze tedy využít v občanskoprávním, správním či jiném řízení s důkazní silou veřejné listiny.


Za sepsání zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti, včetně vydání jednoho stejnopisu zápisu činí odměna 5.000 Kč.

Odměnu lze přiměřeně zvýšit nejvýše o 100%
a) jestliže v úkonu jde o věc složitou nebo obtížnou nebo časově náročnou anebo je-li k jejímu vyřízení nutné použít cizího práva nebo cizího jazyka,
b) u úkonu složeného,
c) jde-li o úkon, který se provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů v době od 18.00 hodin do 6.00 hodin nebo ve dnech pracovního klidu,
d) jde-li o úkon, který se provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů mimo svoji kancelář, kromě úkonů, u nichž z povahy věci vyplývá, že se obvykle provádějí mimo kancelář.

Jde-li o osvědčení o prohlášení, použije se níže uvedený ceník a z takto vypočtené odměny tři čtvrtiny, nejméně 800 Kč.

– z prvních 100.000 Kč tarifní hodnoty 2,0 %
– z přebývající částky až do 500.000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %
– z přebývající částky až do 1.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %
– z přebývající částky až do 3.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,3 %
– z přebývající částky až do 20.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %
– z přebývající částky až do 30.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %
– z přebývající částky až do 100.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,05 %

Částka nad 100.000.000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

– Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 5.000 Kč

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh