Snadný průvodce zahájením exekuce

Exekuční tituly

Označení

Uveďte exekuční titul, kterým disponujete ( zpravidla musí být opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti ):

  • pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, zejména rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz
  • vykonatelné rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných trestním řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek, zejména rozsudek, trestní příkaz
  • vykonatelný rozhodčí nález
  • notářský a exekutorských zápis se svolením k vykonatelnosti
  • vykonatelné rozhodnutí orgánů veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelných smírů
  • další vykonatelné rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

Číslo jednací

V exekučních titulech označeno jako číslo jednací, čj. nebo č.j. Obecně se jedná o označení dokumentu sestávající se ze spisové značky, spojovníku a čísla listu první strany písemnosti založené v příslušném spise např. 11T 218/2007-13.

Označení
Číslo jednací
V exekučních titulech označeno jako číslo jednací, čj. nebo č.j. Obecně se jedná o označení dokumentu sestávající se ze spisové značky, spojovníku a čísla listu první strany písemnosti založené v příslušném spise např. 11T 218/2007-13.
 
Soubor 
Prosím vkládejte přílohy menší než 5 MB. Přílohy větší nebudou akceptovány.

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh