Úschovy

Exekutorská úschova

  • Soudní exekutor může v souladu s ustanovením § 75 exekučního řádu přijímat do úschovy jakékoli movité věci a peníze v jakékoli formě (tj. hotovost i peníze převedené z účtu na účet).
  • Oprávnění soudního exekutora k přijímání úschov je však věcně omezeno pouze na úschovy v souvislosti s řízením soudním (nalézacím, exekučním, vykonávacím, řízením ve správním soudnictví, aj.), řízením správním (např. v souvislosti s vkladovým řízením před katastrálním úřadem), řízením rozhodčím, případně s jiným řízením, v jehož rámci dochází k rozhodování o právech a povinnostech před orgánem veřejné moci.
  • Tato úschova nemá povahu uložení solučního – tj. nemůže být využita ve smyslu ustanovení § 568 OZ; věc přijatá do úschovy může být na žádost složitele kdykoli, a to zcela nezávisle na vůli oprávněného, tomuto složiteli vydána nazpět.
  • Soudní exekutor musí o přijetí věci do úschovy vydat písemné potvrzení a sepsat exekutorský zápis.

Výhody exekutorské úschovy

  • Soudní exekutor musí mít ze zákona uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout z výkonu povolání = uschovatel má jistotu náhrady škody pro případ jakékoli vzniklé újmy.
  • Jistota řádného průběhu převodu a přechodu vlastnictví (např. při koupi a prodeji nemovitostí a řízením o zavkladování na Katastru nemovitostí).
  • Exekutorskýzápis o právním úkonu je veřejnou listinou = v případě zpochybnění má důkazní břemeno zpochybnitel, neboť u veřejných listin platí, že fakta v nich uvedená jsou brána jako pravdivá, pokud není prokázán opak.

Odměna za poskytnutí exekutorské úschovy

Ceny za využití exekutorské úschovy se dle § 17 odst. 1 exekučního tarifu řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb. (notářský tarif).

Za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě:

– z prvních 100.000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %
– z přebývající částky až do 500.000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %
– z přebývající částky až do 1.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,4 %
– z přebývající částky až do 10.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %
– z přebývající částky až do 30.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %

Částka nad 30.000.000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává. Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 1.500 Kč.

Odměna za poskytnutí exekutorské úschovy však musí činit nejméně 1.000 Kč.

Přijímá-li soudní exekutor do úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou sepsal, jednu desetinu z odměny výše vypočtené.

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh