Splátkový kalendář - formulář

Pokud se nacházíte v situaci, kdy nemůžete celou vymáhanou pohledávku uhradit jednorázově ve stanovené lhůtě, přečtěte si pozorně níže uvedené informace.

Účelem exekučního řízení je rychlé a efektivní vymožení celé pohledávky oprávněného a nákladů exekuce. O způsobu provedení exekuce rozhoduje soudní exekutor, a to tak, aby byl účel exekučního řízení v co nejvyšší míře naplněn. Exekutor při tomto rozhodování zohledňuje veškeré okolnosti případu, přičemž mezi tyto okolnosti patří i ta skutečnost, že vymáhanou pohledávku splácíte. Usoudí-li exekutor vzhledem k zjištěnému majetku, že k naplnění účelu exekuce dojde tím, že vymáhanou pohledávku uhradíte v několika splátkách, může rozhodnout, že i v případě, zjistí-li nějaký Váš majetek, nepřistoupí prozatím k blokaci tohoto majetku, tj. k vydání exekučního příkazu a počká, až mu svůj závazek splatíte.

Jakákoliv dohoda, kterou se zaměstnanci soudního exekutora o splátkách uzavřete, musí být chápána především ve světle výše uvedených skutečností. Exekutor ze zákona nemůže být touto dohodou vázán a může kdykoliv rozhodnout o blokaci Vašeho majetku, a to i v případě, že vymáhanou pohledávku splácíte. Takto je ale obvykle postupováno pouze v případě zjištění majetku, který je v nepoměru k dohodnutým splátkám, nebo v případě, že v žádosti o povolení splátek uvedete nepravdivé nebo neúplné skutečnosti.

Postup při žádosti o povolení splátek

Žádáte-li o povolení splátek vymáhané pohledávky, je k posouzení Vaší žádosti nutné pozorně vyplnit přiložený formulář. Je důležité uvést všechny informace pravdivě, jinak nebude Vaší žádosti vyhověno. V případě nedodržení splátkového kalendáře bude bez dalšího tento ukončen a zjištěný majetek bude postihnut některým ze způsobu provedení exekuce dle ust. § 58 a násl. exekučního řádu.

Vyplněnou vlastnoručně podepsanou žádost zašlete poštou, elektronicky s platným elektronickým podpisem nebo doručte v úředních hodinách osobně do sídla exekutorského úřadu. Všechny žádosti o povolení splátek zasílejte na přiloženém formuláři, jinak k nim nebude přihlíženo. Vytištěný formulář žádosti je také možné si vyzvednout na podatelně exekutorského úřadu.

Oznámení o rozhodnutí o Vaší žádosti Vám bude zasláno na Vámi sdělenou adresu. Do té doby je zbytečné kontaktovat exekutorský úřad, neboť zaměstnanci, kteří s Vámi budou jednat, nejsou oprávněni o Vaší žádosti rozhodnout. Pokud zároveň s podáním žádosti o splátkový kalendář neuhradíte první splátku v navrhované výši, nebude k Vaší žádosti přihlíženo!

Vyplnit formulářStáhnout formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh