Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/6 pozemků v obci Blížejov, k.ú. Malonice nad Zubřinou, okres Domažlice

Spisová značka
206 EX 402/14
Nejnižší podání
20.933 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Blížejov
Okres
Domažlice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaným objektem jsou lesní pozemky parc.č. 771, 404/5 a 755 nacházejících se u obce Blížejov, okres Domažlice, katastrální území Malonice nad Zubřinou. Pozemky nejsou oploceny, samotné pozemky jsou rovinaté. Přístup k pozemkům je přes soukromý pozemek cizího subjektu – není zřízeno věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu. Všechny tři oceňované pozemky jsou zalesněny, skladba porostů viz. tabulka výše. V blízkosti pozemků se nacházejí drobné vykácené mýtiny, při prohlídce nebylo možno určit, zda-li vykácené menší úseky lesa, spadaly do oceňovaných pozemků, či již do pozemků sousedních (nezbytná nutnost přítomnosti geodeta). Dopad na finální hodnotu je však minimální.

Pozemky jsou situované na spojnici obcí Milavče a Lštění. Charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Nebyla zjištěna přítomnost žádného typu inženýrských sítí, ani vedení vysokého napětí.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (stavební pozemek, zahrada) v obci Habartice, k.ú. Habartice u Frýdlantu, okres Liberec

Spisová značka
206 EX 835/02
Nejnižší podání
25.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Habartice
Okres
Liberec
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaným objektem jsou dva pozemky p.č. 28/1 (zahrada, 698 m2) a p.č. st. 187 (zastavěná plocha a nádvoří, 108 m2). Na pozemku st. 187 se nachází ruiny zemědělského objektu (stodoly). Oba pozemky leží v zastavěném území obce. Dle územního plánu je pozemek p.č. 28/1 regulován jako - plochy občanského vybavení - komerční zařízení a pozemek st. 187 jako plochy bydlení v rodinných domech.

Na pozemku 28/1 se nacházejí ovocné dřeviny v podobě tří kusů třešně. Pozemky nejsou oplocené a jsou mírně svažité. K pozemku p.č. 28/1 je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Pozemky jsou situovány na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemků je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v místě je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových spojů a možnost parkování je dobrá - přímo u objektu.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (zahrada) v obci Chodová Planá, k.ú. Michalovy Hory, okres Tachov

Spisová značka
206 EX 1405/11
Nejnižší podání
210.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Chodová Planá
Okres
Tachov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí ve středu zastavěné části obce Michalovy Hory. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada o výměře 1 935 m2. Na západní straně jsou pozemky ohraničené dřevěným oplocením s betonovými sloupky, na jižní straně jsou ohraničené korytem místního potoka a na severní a východní straně dřevěným oplocením. Na travnatých pozemcích se nacházejí porosty, dřevěné oplocení a plechový přístřešek. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede zpevněné komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 913/13, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje. Mezi zpevněnou komunikací a pozemkem parc. č. 150 se nachází úzký pruh travnatého pozemku parc. č. 913/19, který je ve vlastnictví městyse Chodová Planá.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha vesnického bydlení.

Fotogalerie

 

1/2 Rodinného domu s garáží v obci Sušice, okres Klatovy (druhá polovina se draží pod sp.zn.206 EX 939/13)

Spisová značka
206 DD 2/19
Nejnižší podání
2.514.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům ve tvaru „L“ je zděná dvoupodlažní stavba, přičemž 2.NP je tvořeno podkrovím se zvýšenou půdní nadezdívkou. Objekt není podsklepen. V 1. NP se nachází hala (výškově snížená o 50 cm), jídelna s kuchyní, ložnice se šatnou, WC, koupelna ,technická místnost, chodba ,zádveří a sklep v úrovni podlaží. Na chodbu navazuje domovní schodiště kterým je přístup do 2.NP. Ve 2.NP jsou umístěny tři pokoje, dále je zde samostatná kuchyně, koupelna a WC. Tvar střechy je tvořen průnikem dvou nestejně vysokých valbových tvarů střech. Základy jsou ze železobetonových pasů. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelného zdiva POROTHERM vyzdívané na tl. 450 a 250 mm. Komínové těleso od krbových kamen je z tvarovek SCHEIDEL. Stropní konstrukce jsou systému POROTHERM (trámy a vložky MIAKO). Vnitřní schodiště je točité železobetonové. Krov je vaznicové soustavy s dřevěnými sloupky s pásky a dvojitými kleštinami. Nosná dřevěná konstrukce je doplněna dvěma ocelovými rámy ze svařených válcovaných profilů. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkového plechu. Střešní plášť je tvořen betonovými taškami BRAMAG typu alpská taška s posypem černé barvy. Okna jsou plastová bílé barvy zaskleny dvojsklem. Střešní okna jsou systému VELUX. Vnitřní dveře jsou kazetové dřevěné s obložkovými zárubněmi typu SAPELI. Vnitřní omítky jsou vápenocementové a vápenné štukové. V koupelnách , WC kuchyních jsou keramické obklady. Podlahy jsou na chodbách a v sociálních zařízeních keramické dlažby, v obytných místnostech lamelové laminátové podlahy, v hale jsou keramické velkoformátové dlažby. Rodinný dům je napojen na veřejný uliční litinový vodovod (DN 100) polyetylenovou vodovodní přípojkou DN 25, napojení kanalizace na veřejnou kanalizační síť je kanalizační přípojkou z plastu potrubního systému KG PIPRLIFE-FATRA. Vytápění objektu ústřední, plynový kotel nástěnný JUNKERS, otopná desková ocelová tělesa a v místnostech s dlažbou a laminátovou podlahou doplňkové podlahové topení. Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován třemi solárními kolektory se zásobníkem TÚV 300 litrů. Rodinný dům je napojen na veřejný STL rozvod plynovou přípojkou DN 25 z ocelového potrubí s izolací Bralen. Od krbu je proveden rozvod teplovzdušného vytápění z pozinkovaného spiro potrubí 2x DN 200 do 2.NP k vytápění tří pokojů. Objekt je napájen z distribuční sítě ZČE samostatnou přípojkou NN z ulice Sadová zemním kabelem AZKZ 4Bx16 mm2 ukončenou v hlavní domovní pojistkové skříni. Elektroměrný rozvaděč je umístěn ve zděném sloupku oplození. v objektu je telefon. domácí telefon a rozvod TV.

Dům byl postaven v roce 2002 a zkolaudován v rove 2003.

Druhá polovina domu se draží pod sp.zn. 206 EX 939/13 rovněž dne 17.9.2019.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky – orná půda v obci Černilov, k.ú. Újezd u Hradce Králové, okres Hradec Králové

Spisová značka
206 EX 2221/13
Nejnižší podání
173.333 Kč
Výše jistoty
17.000 Kč
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Obec Černilov se nachází ve středové části okresu Hradec Králové, cca 5 km od hranice okresního města. Má přibližně 2 400 obyvatel a základní občanskou vybavenost – MŠ, ZŠ, obchod, poštu, sportoviště. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami. Má kompletní veřejné rozvody inženýrských sítí.

Oceňované pozemky se nacházejí v místní části Újezd, cca 2 km od centra obce. Jedná se o součásti obhospodařovaných zemědělských ploch – orná půda. Pozemky jsou rovinaté až mírně svažité. Nenacházejí se na nich žádné stavby. Pozemky nejsou přístupné ze zpevněné komunikace. Dle satelitních snímků můžou být na pozemku parc. č. 892/1 místy náletové traviny či dřeviny, při prohlídce však tyto nebyly shledány, pozemky však v terénu nejsou vyznačeny a nemohly být přesně zaměřeny.

Pozemky nejsou zatíženy žádnými věcnými břemeny. Jsou předmětem exekučního řízení – vzhledem k účelu znaleckého posudku není v ocenění zohledněno.

Pozemky nejsou dle územního plánu zastavitelné.

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, okres Ostrava-město

Spisová značka
206 EX 1620/18
Nejnižší podání
23.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
17.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná garáž je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, nemá žádné podzemní podlaží a nemá podsklepení. Odhadem byl objekt postaven v roce 1980.

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, objekt je zděné konstrukce, stěny mají tloušťku 30 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha je rovná, střešní krytinu tvoří živičná lepenka, s pozinkovanými klempířskými prvky. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno.

Zastavěná plocha garáže je 20,00 m2.

V objektu nejsou okna. Vrata do garáže jsou kovová dvoukřídlá.

Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vad. Garáž je v dobrém stavu.

Pozemek parc. č. 5191/55, na kterém oceňovaná garáž stojí, je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava. Pozemek je bez porostů, bez oplocení a je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Garáž je situována v severovýchodní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení. V místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. V obci je kompletní soustava úřadů a v obci jsou pobočky České pošty.

Okolí garáže je klidné bez zdraví ohrožujících vlivů a v okolí garáže je zeleň v bezprostřední blízkosti v podobě luk a lesů. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové. 

V okolí garáže není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňovaná nemovitost není zatížena věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 RD s pozemky v obci Šakvice, k.ú. Šakvice, okres Břeclav

Spisová značka
206 EX 264/14
Nejnižší podání
210.667 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Šakvice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

1) Rodinný dům č.p. 324 a pozemky parc. č. st. 380, 621/1
Oceňovaný rodinný dům je postaven jako řadový objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům patrně není podsklepený, nachází se zde půda. Stáří domu nebylo zjištěno ani dohledáno, na základě místního šetření se předpokládá stáří 80 a více let. Běžná údržba objektu je zanedbaná, stavba evidentně není delší dobu užívána. V minulosti byly patrně prováděny částečné úpravy, nicméně se předpokládá provedení rozsáhlé rekonstrukce.

Půdorys objektu je tvaru „L“, kdy uliční část je patrně obytná s průjezdem do dvora a navazující část směrem do dvora pak patrně hospodářská. Základy jsou patrně kamenné nebo smíšené, konstrukce objektu je patrně smíšená. Dům má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena pálenou krytinou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější i vnitřní omítky jsou vápenné. Jsou zde kastlová okna. Vchodové dveře jsou kovové, vrata dřevěná. Odhadovaná podlahová plocha rodinného domu činí asi 90 m2.

Do objektu je pravděpodobně zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, vodovod, kanalizace i zemní plyn. Funkčnost přípojek nebyla ověřena.

Na pozemku parc. č. st. 380 se nachází stavba popsaného rodinného domu a navazující přístavek s dalšími vedlejšími stavbami, dále tvoří předzahrádku, oplocenou pletivem do ocelových sloupků na betonové podezdívce. Pozemek parc. č. 621/1 tvoří zahradu. Pozemky mají celkovou výměru 1.128 m2. Na pozemcích se nacházejí trvalé porosty. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní komunikaci. Možnost parkování je na vlastním pozemku.

Dům je postaven v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových spojů.

2) Pozemky parc. č. 820/155, 2143, 2144, 3497, 3653
Pozemky parc. č. 820/155, 2144 a 3653 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda.

Pozemek parc. č. 2143 je v katastru nemovitostí veden jako vinice, na pozemku se nachází vinná réva.

Pozemek parc. č. 3497 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, na pozemku se nachází místy náletový porost.

Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce a jsou využívány k zemědělské činnosti. Celková výměra zemědělských pozemků činí 17.721 m2.

3) Pozemek parc. č. 3270
Pozemek parc. č. 3270 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Na pozemku se nachází lesní porost – vrba, topol, javor a plní funkci lesa. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, výměra pozemku činí 626 m2.

--
Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 RD včetně příslušenství a pozemku v obci Třebusice, k.ú. Třebusice, okres Kladno

Spisová značka
206 EX 1109/14
Nejnižší podání
175.333 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Třebusice
Okres
Kladno
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka rodinného domu nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí, je konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. O přibližném uspořádání a stavu objektu informoval majitel nedaleké nemovitosti.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako část dvojdomku a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, nachází se zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1920.

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, konstrukce objektu je zděná, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří bobrovka a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno. 

V domě se nachází obývací pokoj, pokoj, kuchyně, chodba, zádveří a komora o celkové výměře 45,00 m2, půda o výměře 30,00 m2. Podlahová plocha činí 45,00 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 75,00 m2. Vnitřní omítky: vápenné, vápenocementové. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. Obytné prostory jsou orientovány na jih. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. V domě jsou dýhované plné interiérové dveře, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou bez vestavěných spotřebičů. Pro osvětlení jsou použity lustry.

V obytných místnostech je pravděpodobně lino, v kuchyni je položeno lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je položeno lino. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, odpady jsou svedeny do jímky a je zavedena přípojka zemního plynu. Dům je vytápěn lokálně pomocí kamen a topná tělesa nejsou součástí objektu. V domě je pro ohřev vody využíván bojler.

Stěny jsou relativně bez vad (opadává omítka), střecha domu je zastaralá, okna jsou zastaralá, podlahy jsou zastaralé, vybavení v domě je zastaralé a rozvody jsou zastaralé. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci.

Přilehlý pozemek je bez porostů a pozemek je oplocen zděným plotem. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. K objektu náleží garáž o zastavěné ploše 22 m2, která má propadlou střechu a k domu přiléhají chlévy o zastavěné ploše 58 m2.

Objekt je postaven na východním okraji obce. Charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v místě je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je pouze zastávka autobusových spojů. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 Rodinného domu s garáží v obci Sušice, okres Klatovy (druhá polovina se draží pod sp.zn. 206 DD 2/19)

Spisová značka
206 EX 939/13
Nejnižší podání
1.676.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům ve tvaru „L“ je zděná dvoupodlažní stavba, přičemž 2.NP je tvořeno podkrovím se zvýšenou půdní nadezdívkou. Objekt není podsklepen. V 1. NP se nachází hala (výškově snížená o 50 cm), jídelna s kuchyní, ložnice se šatnou, WC, koupelna ,technická místnost, chodba ,zádveří a sklep v úrovni podlaží. Na chodbu navazuje domovní schodiště kterým je přístup do 2.NP. Ve 2.NP jsou umístěny tři pokoje, dále je zde samostatná kuchyně, koupelna a WC. Tvar střechy je tvořen průnikem dvou nestejně vysokých valbových tvarů střech. Základy jsou ze železobetonových pasů. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelného zdiva POROTHERM vyzdívané na tl. 450 a 250 mm. Komínové těleso od krbových kamen je z tvarovek SCHEIDEL. Stropní konstrukce jsou systému POROTHERM (trámy a vložky MIAKO). Vnitřní schodiště je točité železobetonové. Krov je vaznicové soustavy s dřevěnými sloupky s pásky a dvojitými kleštinami. Nosná dřevěná konstrukce je doplněna dvěma ocelovými rámy ze svařených válcovaných profilů. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkového plechu. Střešní plášť je tvořen betonovými taškami BRAMAG typu alpská taška s posypem černé barvy. Okna jsou plastová bílé barvy zaskleny dvojsklem. Střešní okna jsou systému VELUX. Vnitřní dveře jsou kazetové dřevěné s obložkovými zárubněmi typu SAPELI. Vnitřní omítky jsou vápenocementové a vápenné štukové. V koupelnách , WC kuchyních jsou keramické obklady. Podlahy jsou na chodbách a v sociálních zařízeních keramické dlažby, v obytných místnostech lamelové laminátové podlahy, v hale jsou keramické velkoformátové dlažby. Rodinný dům je napojen na veřejný uliční litinový vodovod (DN 100) polyetylenovou vodovodní přípojkou DN 25, napojení kanalizace na veřejnou kanalizační síť je kanalizační přípojkou z plastu potrubního systému KG PIPRLIFE-FATRA. Vytápění objektu ústřední, plynový kotel nástěnný JUNKERS, otopná desková ocelová tělesa a v místnostech s dlažbou a laminátovou podlahou doplňkové podlahové topení. Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován třemi solárními kolektory se zásobníkem TÚV 300 litrů. Rodinný dům je napojen na veřejný STL rozvod plynovou přípojkou DN 25 z ocelového potrubí s izolací Bralen. Od krbu je proveden rozvod teplovzdušného vytápění z pozinkovaného spiro potrubí 2x DN 200 do 2.NP k vytápění tří pokojů. Objekt je napájen z distribuční sítě ZČE samostatnou přípojkou NN z ulice Sadová zemním kabelem AZKZ 4Bx16 mm2 ukončenou v hlavní domovní pojistkové skříni. Elektroměrný rozvaděč je umístěn ve zděném sloupku oplození. v objektu je telefon. domácí telefon a rozvod TV.

Dům byl postaven v roce 2002 a zkolaudován v rove 2003.

Druhá polovina domu se draží pod sp.zn. 206 DD 2/19 rovněž dne 17.9.2019.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 pozemků (trvalý travní porost, LV 171) v obci Ponětovice, k.ú. Ponětovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
206 EX 324/17
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Ponětovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích parc. č. 401/5, 402/4 nacházejících se v obci Ponětovice, okres Brno-venkov, zapsáno na LV 171.

Pozemky parc. č. 401/5 o výměře 8 m2 a parc. č. 402/4 o výměře 296 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost. Výměra pozemků činí celkem 304 m2. Pozemky se nacházejí v západním okraji obce Ponětovice, mimo zastavěné území a jsou využívány k zemědělské činnosti jako louky. Pozemky se nacházejí v záplavovém území tzv. 100-leté vody – lokalita s nízkým stupněm nebezpečí záplav.

Dle územního plánu obce se jedná o plochy označené jako louky a pastviny.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh