Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky v obci Jílové u Prahy, k.ú. Luka pod Medníkem, okres Praha-západ

Spisová značka
206 EX 2727/20
Nejnižší podání
66.667 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Jílové u Prahy
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Obec Jílové u Prahy leží asi 13 km jižně od hranice Prahy. V obci je rozšířená občanská vybavenost, obec má dobrou dostupnost do Prahy příměstskou dopravou (bus, vlak, auto) a veškeré inženýrské sítě.

Oceňovaný pozemek se nachází jihozápadním směrem od sídelní části obce v rekreační lokalitě katastrálního území Luka pod Medníkem. Přístup do lokality je od kraje osady Luka pod Medníkem nezpevněnou polní a svažitou lesní cestou k chatové osadě uprostřed lesa.

Úzký pozemek pč. 99/2 kopírující lesní cestu a na něj navazující lesní pozemek pč. 100/2 nelze v terénu bez geodetického zaměření přesně vymezit. Od cesty bývaly pozemky odděleny pletivovým plotem, jehož zbytky jsou na místě stále patrné. Lesní pozemek je mírně svažitý, porost ve stáří 70 až 110 let tvoří duby, buky a habry a několik bříz. Pozemek pč. 100/2 je určen pro plnění funkcí lesa a existuje pro něj Lesní hospodářská osnova. Na lesním pozemku je odstavena stará dřevěná maringotka, jejíž zůstatková hodnota je úměrná nákladům na odstranění a není v ceně pozemků zohledněna. V dosahu pozemků nejsou žádné inženýrské sítě, u jedné z chat v blízkosti vzdušného vedení VVN je dostupná elektřina.

Oceňované pozemky sice navazují na chatovou osadu a v minulosti zřejmě částečně sloužily k rekreačním účelům, v územním plánu obce Jílové u Prahy ale leží tyto pozemky v ploše lesa a vzhledem k tomu, že podle územního plánu obce Jílové u Prahy je na celém území obce nepřípustná výstavba nových staveb pro individuální rekreaci, a to i na pozemcích v územním plánem určeným k rekreaci, je nadále možné využití těchto pozemků pouze jako lesních.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) nacházející se v obci Býkovice, k.ú. Býkovice, okres Blansko

Spisová značka
206 EX 747/11
Nejnižší podání
4.133 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Býkovice
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Oceňované pozemky slouží k zemědělským účelům a dle LPIS jsou obhospodařované spol. ZEAS Lysice, a.s. Pozemky se nachází v rovinatém terénu a jsou přístupné volným terénem. Jsou součástí širších polností. Pozemek parc. č. 1370/13 je v KN veden jako ostatní komunikace, fakticky se ale jedná o zemědělsky obhospodařovanou půdu ve funkčním celku se sousedními pozemky. Pozemky se nachází přibližně 1,3 km severovýchodně od centra obce Býkovice. Rozloha pozemků činí 1.420 m2.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Zemědělské pozemky v k.ú. Střeziměřice, Vlčkovice a Krabčice, okres Náchod - bližší informace v přiloženém znaleckém posudku

Spisová značka
206 EX 1533/13
Nejnižší podání
9.333 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Chvalkovice a Dolany
Okres
Náchod
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Jedná se o zemědělské pozemky, které se nacházejí v prostoru:
cca 500 m západně od Střeziměřic ( k.ú. Vlčkovice),
cca 400 m jihozápadně od Střeziměřic ( k.ú. Střeziměřice) a
cca 600 m jižně od Střeziměřic (k.ú. Střeziměřice a Krabčice).

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/20 pozemku (LV 480) v obci Úvaly, k.ú. Úvaly u Prahy, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Úvaly
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/20 pozemku parc. č. 2545 nacházejícím se v obci Úvaly, k.ú. Úvaly u Prahy, okres Praha-východ.

Město Úvaly se nachází ve východní části okresu Praha – východ, těsně sousedí s územím Hlavního města Prahy. Má přibližně 6 750 obyvatel a rozšířenou občanskou vybavenost – městský úřad, MŠ, ZŠ, poštu, zdravotní středisko, obchody, základní sportoviště. Je obsluhováno autobusovou i vlakovou dopravou vč. linek PID.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní části města, při místní komunikaci směrem ke Klánovickému lesu. Jedná se o část zahrady u rodinného domu č. p. 1312 jiného vlastníka. Pozemek je rovinatý. Sousedí sice s pozemkem ve vlastnictví obce (tenisové kurty), faktický přístup je ale pouze přes hlavní pozemek u rodinného domu (parc. č. 2547). Pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny. Nenacházejí se na něm žádné stavby.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 3/4 pozemku (LV 85) v obci Dobročovice, k.ú. Dobročovice, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Dobročovice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 3/4 pozemku parc. č. 636/22 nacházejícím se v obci Dobročovice, k.ú. Dobročovice, okres Praha-východ.

Obec Dobročovice se nachází východně od Květnice, cca 3 km od Hlavního města Prahy. Má přibližně 320 obyvatel a nemá žádnou občanskou vybavenost. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami PID.

Oceňovaný pozemek se nachází severozápadně od obce, na hranici katastrálního území, v těsné návaznosti na obytnou zástavbu obce Květnice. Jedná se o zarostlý mírně svažitý pozemek s převážně náletovými dřevinami, ve většině neudržovaný. Přístup je právně zajištěn. Pozemek je zatížen věcným břemenem (dle listiny) z roku 1950 ve prospěch p. Františka Bady a Marie Badové – dle sdělení povinného již oba oprávnění nežijí a věcné břemeno není aktuální. V ocenění proto není zohledněno.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 3/4 pozemku (LV 57) v obci Květnice, k.ú. Květnice, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Květnice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 3/4 pozemku parc. č. 704/3 nacházejícím se v obci Květnice, k.ú. Květnice, okres Praha-východ.

Obec Květnice se nachází v těsném sousedství Hlavního města Prahy, na jeho východním okraji. Má přibližně 1 660 obyvatel a minimální občanskou vybavenost. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami PID.

Oceňovaný pozemek se nachází severně od obce, v nezastavěném území. Jedná se o ornou půdu, je součástí obhospodařovaných zemědělských ploch. Je rovinatý. Přístup je právně zajištěn. Pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny. Dle územního plánu se jedná o zemědělskou půdu, do severní části pozemku zřejmě zasahuje koridor budoucí dopravní stavby – přeložky silnice I/12.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek v obci Sušice, k.ú. Sušeice nad Otavou, okres Klatovy

Spisová značka
206 EX 939/13
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 pozemku parc. č. 1257/25, spoluvlastnického podílu o velikosti 1/16 na pozemku parc.č. 1257/18, spoluvlastnického podílu o velikosti 1/40 na pozemku parc.č. 1257/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/160 na pozemku parc.č. 1257/3 nacházející se v obci Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou, okres Klatovy.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1257/25 o výměře 1022 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako NS- plochy smíšené nezastavěného území. Pozemek je územním plánem vymezen jako zóna ochrany krajinného rázu. Na pozemku se nachází listnaté dřeviny různého druhu a stáří. Pozemek je neudržovaný.

Pozemek je bez přivedených inženýrských sítí. Elektřina v dosahu (na sousedních pozemcích elektroměrový pilíř).

Pozemek je přístupný po zpevněné obecní cestě, dále pak přes pozemky parc.č. 1257/18, 1257/12 a 1257/3 (podílové spoluvlastnictví).

Oceňovaný pozemek není oplocený. Samotný pozemek je svažitý a nachází se na jižním okraji obce Sušice, v lokalitě „Šibeničná“.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů, okolí pozemku odpovídá rekreační oblasti (individuální lokalita- zahrádkářské osady). Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Veškerá občanská vybavenost je v obci Sušice.

Oceňovaný pozemek není zatížen věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek v obci Hrušovany u Brna, k.ú. Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
206 EX 2818/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Hrušovany u Brna
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 1909 nacházejícího se v obci Hrušovany u Brna, k.ú. Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov.

Pozemek parc. č. 1909 o výměře 402 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada.

Pozemek je v současné době využíván k rekreačním účelům jako zahrada.

Dle územního plánu obce se jedná o plochy „RZ – plochy rekreace – zahrádkářské kolonie“.

Na pozemku se nacházejí dvě dřevěné chatky bez pevného základu. Větší dřevěná chatka je jednopodlažní objekt s nízkou sedlovou střechou o zastavěné ploše asi 30 m2, odhadované stáří činí asi 5 roků, v chatce je zřízen rozvod elektřiny, do chatky zatéká, díky poškozené střeše – prorůstá jí strom. Menší chatka je jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, odhadované stáří činí asi 30 roků – stavba nebyla při místním šetření zpřístupněna. Součástí pozemku jsou dále zpevněné plochy, oplocení z pletiva do ocelových sloupků, vjezdová brána a trvalé porosty.

Pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je řešen z ulice Sušilova a dále po nezpevněné obecní cestě. V okolí se nachází především rekreační a rezidenční zástavba. V obci jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, pozemek je napojen na elektřinu. Parkovací možnosti jsou dobré, na pozemku. V obci je komplexní občanská vybavenost – v místě dobře dostupná. V obci se nachází vlaková i autobusová zastávka. Komerční využitelnost pozemku se nepředpokládá.

Věcná břemena ani jiná omezení nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - id. 1/2 průmyslového areálu a pozemku v obci Nové Město nad Metují, k.ú. Nové Město nad Metují, okres Náchod

Spisová značka
206 EX 2295/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Nové Město nad Metují
Okres
Náchod
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – id. 1/2 průmyslového areálu č.p. 278, č.p. 448 a pozemku parc. č. st. 568/1, st. 747, 446/2, 447/2 v obci Nové Město nad Metují, k.ú. Nové Město nad Metují, okres Náchod.

Průmyslový areál zaměřený na textilní výrobu se nachází ve střední části města Nové Město nad Metují na ulici Rašínova. Jedná se o samostatný areál sousedící převážně s rezidenční zástavbou rodinných či bytových domů. Areál je přístupný pro osobní i nákladní dopravu. Díky své poloze v rezidenční zóně je vhodný především pro drobnou výrobu bez emisí vysokých hladin hluku.

Areál je oplocený a tvoří jej v zásadě 2 soubory propojených budov, samostatná budova bývalé vrátnice a zpevněná manipulační plocha v bezprostředním okolí. Hlavní část tvoří přední dvoupodlažní administrativní budova s navazující velkou výrobní halou s přímo propojeným sklady a halou s technickým zázemím. Druhou část tvoří soubor vedlejších objektů: zadní výrobní hala, střední výrobní budova a přední skladová hala. Součástí areálu je i menší nakládací rampa a různé plechové přístřešky pro osobní automobily nebo výrobní materiál. Ve funkčním celku s areálem se nachází samostatná trafostanice, která napájí celý průmyslový areál. Tato trafostanice a pozemek parc. č. 446/9, na kterém je postavena, jsou ve vlastnictví jiného vlastníka (spol. RUPA Textil), proto není součástí ocenění. V době ocenění byla přípojka trafostanice odpojena a areál byl bez napájení elektrickým proudem. Historie areálu sahá až do roku 1920, kdy zde byla započata produkce textilních tkanin. Postupem času byl areál rozšiřován až do dnešní podoby, přičemž zde byla prakticky celou dobu zachována textilní výroba.

Před oplocenou částí areálu se nachází zpevněná plocha veřejně přístupného parkoviště určeného zejména pro zaměstnance.

Součástí areálu je administrativní budova, výrobní hala a sklady, hala s technickým zázemím, zadní výrobní hala, střední výrobní budova, přední skladová hala a objekt bývalé vrátnice. Bližší popis těchto budov naleznete ve znaleckém posudku.

Areál disponuje administrativními prostorami o celkové výměře 756,61 m2 a dále výrobními a skladovými prostory o výměře 3.346,16 m2.

Přestože je areál již více než rok bez využití, je celkově v poměrně dobrém, udržovaném stavu, a je možné zde obnovit výrobu bez zbytečně vysokých nákladů.

Pozemek tvořící funkční celek je rovinatý a oplocený, jeho celková výměra činí 11.991 m2.

Průmyslový areál je napojen na veškeré inženýrské sítě a je situovaný ve střední části obce. V okolí se nachází spíše rezidenční zóna rodinných či bytových domů. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Na pozemcích parc. č. 447/2, st. 568/1, 446/2 vázne věcné břemeno chůze a jízdy za účelem přístupu k pozemku parc. č. 446/9 ve prospěch společnosti NYKLÍČEK a spol. s.r.o. Toto věcné břemeno nemá dle našeho názoru vliv na ocenění celého areálu, neboť nijak neomezuje jeho provoz. Na pozemku parc. č. 446/9 se nachází trafostanice, která slouží jako zdroj el. energie pro celý areál.

Zástupcem objednatele byla předložena nájemní smlouva ze dne 6.12.1999 uzavřená mezi vlastníky areálu a spol. NYKLÍČEK a spol s.r.o., přičemž celková výše ročního nájemného byla stanovena na 1.010.000,-- Kč. Zároveň bylo předloženo čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že od měsíce srpna 2019 není hrazeno nájemné dle této nájemní smlouvy. Prostory zároveň již nejsou užívány k výrobní činnosti.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - rekreační objekt vč. příslušenství a pozemků a 1/89 podílu na pozemku v obci Děčín, k.ú. Chrochvice, okres Děčín

Spisová značka
206 EX 1008/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Děčín
Okres
Děčín
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – rekreačního objektu č.ev. 9810 vč. příslušenství a pozemků parc. č. 383/9; 383/68 a podílu 1/89 na pozemku p.č. 384/2 v obci Děčín, k.ú. Chrochvice, okres Děčín.

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka objektu pro rodinnou rekreaci nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí, je konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. Jedná se však o jednoduchou stavbu a provedení i stav objektu je zřejmý.

Oceňovaný rekreační objekt je samostatnou stavbou a má celkem 2 nadzemní podlaží. Stavba má částečné podsklepení, respektive I. NP je částečně zapuštěno ve svahu. Je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven v roce 1980.

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, objekt je ve spodní části zděný z kamene a cihel a 2. NP montovaný na bázi dřevní hmoty, stěny mají tloušťku 30 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha objektu je sedlová, střešní krytinu tvoří velkoformátové eternitové šablony a klempířské prvky jsou pozinkované. Objekt nemá žádné vnější omítky a zateplení pláště není provedeno.

Objekt má dispozici pravděpodobně 1+1. Zastavěná plocha činí 19 m2.

Úprava vnitřních povrchů stěn je tvořena dřevěným obitím. Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna. Koupelna zde pravděpodobně není a toaleta není vybavena. V rekreačním objektu jsou použity dýhované plné interiérové dveře, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Objekt nemá instalované žádné osvětlení. V obytných místnostech je pravděpodobně prkenná podlaha, Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr.

Do rekreačního objektu není zavedena elektrická energie a přípojka zdroje elektrického proudu chybí. Vodovod není zaveden (pouze sezónní užitková voda), odpadní vody nejsou v objektu řešeny a rozvod zemního plynu není připojen. Objekt nemá řešené vytápění. Objekt nemá zdroj teplé vody.

Objekt má stěny provedené podstandardně, střecha slouží a je pravděpodobně bez vad, okna rekreačního objektu jsou zastaralá, podlahy jsou zastaralé, vybavení je zastaralé, a rozvody v objektu chybí. Rekreační objekt je před rekonstrukcí.

Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků v dezolátním stavu. Samotný pozemek je svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací
možnosti v blízkosti objektu.

Rekreační objekt je situovaný na západním okraje obce a je součástí oplocené zahrádkářské kolonie. Podíl 1/89 na pozemku p.č. 384/2 představuje podíl na obslužných a přístupových cestách v rámci zahrádkářské kolonie. Dostupnost obchodů ve městě Děčíně je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V městě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní
vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí je kompletní sestava úřadů a v obci se nachází pobočka České pošty.

Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v bezprostřední blízkosti. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh