Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - id. 1/2 průmyslového areálu a pozemku v obci Nové Město nad Metují, k.ú. Nové Město nad Metují, okres Náchod

Spisová značka
206 EX 2295/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Nové Město nad Metují
Okres
Náchod
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – id. 1/2 průmyslového areálu č.p. 278, č.p. 448 a pozemku parc. č. st. 568/1, st. 747, 446/2, 447/2 v obci Nové Město nad Metují, k.ú. Nové Město nad Metují, okres Náchod.

Průmyslový areál zaměřený na textilní výrobu se nachází ve střední části města Nové Město nad Metují na ulici Rašínova. Jedná se o samostatný areál sousedící převážně s rezidenční zástavbou rodinných či bytových domů. Areál je přístupný pro osobní i nákladní dopravu. Díky své poloze v rezidenční zóně je vhodný především pro drobnou výrobu bez emisí vysokých hladin hluku.

Areál je oplocený a tvoří jej v zásadě 2 soubory propojených budov, samostatná budova bývalé vrátnice a zpevněná manipulační plocha v bezprostředním okolí. Hlavní část tvoří přední dvoupodlažní administrativní budova s navazující velkou výrobní halou s přímo propojeným sklady a halou s technickým zázemím. Druhou část tvoří soubor vedlejších objektů: zadní výrobní hala, střední výrobní budova a přední skladová hala. Součástí areálu je i menší nakládací rampa a různé plechové přístřešky pro osobní automobily nebo výrobní materiál. Ve funkčním celku s areálem se nachází samostatná trafostanice, která napájí celý průmyslový areál. Tato trafostanice a pozemek parc. č. 446/9, na kterém je postavena, jsou ve vlastnictví jiného vlastníka (spol. RUPA Textil), proto není součástí ocenění. V době ocenění byla přípojka trafostanice odpojena a areál byl bez napájení elektrickým proudem. Historie areálu sahá až do roku 1920, kdy zde byla započata produkce textilních tkanin. Postupem času byl areál rozšiřován až do dnešní podoby, přičemž zde byla prakticky celou dobu zachována textilní výroba.

Před oplocenou částí areálu se nachází zpevněná plocha veřejně přístupného parkoviště určeného zejména pro zaměstnance.

Součástí areálu je administrativní budova, výrobní hala a sklady, hala s technickým zázemím, zadní výrobní hala, střední výrobní budova, přední skladová hala a objekt bývalé vrátnice. Bližší popis těchto budov naleznete ve znaleckém posudku.

Areál disponuje administrativními prostorami o celkové výměře 756,61 m2 a dále výrobními a skladovými prostory o výměře 3.346,16 m2.

Přestože je areál již více než rok bez využití, je celkově v poměrně dobrém, udržovaném stavu, a je možné zde obnovit výrobu bez zbytečně vysokých nákladů.

Pozemek tvořící funkční celek je rovinatý a oplocený, jeho celková výměra činí 11.991 m2.

Průmyslový areál je napojen na veškeré inženýrské sítě a je situovaný ve střední části obce. V okolí se nachází spíše rezidenční zóna rodinných či bytových domů. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Na pozemcích parc. č. 447/2, st. 568/1, 446/2 vázne věcné břemeno chůze a jízdy za účelem přístupu k pozemku parc. č. 446/9 ve prospěch společnosti NYKLÍČEK a spol. s.r.o. Toto věcné břemeno nemá dle našeho názoru vliv na ocenění celého areálu, neboť nijak neomezuje jeho provoz. Na pozemku parc. č. 446/9 se nachází trafostanice, která slouží jako zdroj el. energie pro celý areál.

Zástupcem objednatele byla předložena nájemní smlouva ze dne 6.12.1999 uzavřená mezi vlastníky areálu a spol. NYKLÍČEK a spol s.r.o., přičemž celková výše ročního nájemného byla stanovena na 1.010.000,-- Kč. Zároveň bylo předloženo čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že od měsíce srpna 2019 není hrazeno nájemné dle této nájemní smlouvy. Prostory zároveň již nejsou užívány k výrobní činnosti.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - rekreační objekt vč. příslušenství a pozemků a 1/89 podílu na pozemku v obci Děčín, k.ú. Chrochvice, okres Děčín

Spisová značka
206 EX 1008/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Děčín
Okres
Děčín
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – rekreačního objektu č.ev. 9810 vč. příslušenství a pozemků parc. č. 383/9; 383/68 a podílu 1/89 na pozemku p.č. 384/2 v obci Děčín, k.ú. Chrochvice, okres Děčín.

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka objektu pro rodinnou rekreaci nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí, je konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. Jedná se však o jednoduchou stavbu a provedení i stav objektu je zřejmý.

Oceňovaný rekreační objekt je samostatnou stavbou a má celkem 2 nadzemní podlaží. Stavba má částečné podsklepení, respektive I. NP je částečně zapuštěno ve svahu. Je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven v roce 1980.

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, objekt je ve spodní části zděný z kamene a cihel a 2. NP montovaný na bázi dřevní hmoty, stěny mají tloušťku 30 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha objektu je sedlová, střešní krytinu tvoří velkoformátové eternitové šablony a klempířské prvky jsou pozinkované. Objekt nemá žádné vnější omítky a zateplení pláště není provedeno.

Objekt má dispozici pravděpodobně 1+1. Zastavěná plocha činí 19 m2.

Úprava vnitřních povrchů stěn je tvořena dřevěným obitím. Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna. Koupelna zde pravděpodobně není a toaleta není vybavena. V rekreačním objektu jsou použity dýhované plné interiérové dveře, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Objekt nemá instalované žádné osvětlení. V obytných místnostech je pravděpodobně prkenná podlaha, Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr.

Do rekreačního objektu není zavedena elektrická energie a přípojka zdroje elektrického proudu chybí. Vodovod není zaveden (pouze sezónní užitková voda), odpadní vody nejsou v objektu řešeny a rozvod zemního plynu není připojen. Objekt nemá řešené vytápění. Objekt nemá zdroj teplé vody.

Objekt má stěny provedené podstandardně, střecha slouží a je pravděpodobně bez vad, okna rekreačního objektu jsou zastaralá, podlahy jsou zastaralé, vybavení je zastaralé, a rozvody v objektu chybí. Rekreační objekt je před rekonstrukcí.

Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků v dezolátním stavu. Samotný pozemek je svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací
možnosti v blízkosti objektu.

Rekreační objekt je situovaný na západním okraje obce a je součástí oplocené zahrádkářské kolonie. Podíl 1/89 na pozemku p.č. 384/2 představuje podíl na obslužných a přístupových cestách v rámci zahrádkářské kolonie. Dostupnost obchodů ve městě Děčíně je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V městě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní
vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí je kompletní sestava úřadů a v obci se nachází pobočka České pošty.

Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v bezprostřední blízkosti. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek (LV 326) v obci Tučapy, k.ú. Dvorce u Tučap, okres Tábor

Spisová značka
206 EX 3287/19
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Tučapy
Okres
Tábor
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc.č. 947/34, nacházející se v obci Tučapy, katastrální území Dvorce u Tučap, okres Tábor.

Oceňovaný pozemek parc.č. 947/34 o výměře 51 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako TI – plochy technické infrastruktury. Pozemek je vymezen v rámci veřejně prospěšné stavby TI-1- sběrný dvůr v sídle Dvorce. Pozemek je oplocený a nachází se v bývalém areálu Čepra na západní části Dvorců. Pozemek je přístupný po zpevněné obecní cestě.

Nájemní ani pachtovní smlouvy nebyly doloženy.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 pozemku (LV 234) v obci Chotoviny, k.ú. Broučkova Lhota, okres Tábor

Spisová značka
206 EX 3287/19
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Chotoviny
Okres
Tábor
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/2 pozemku parc. č. 320/33, 340/2, 494/91 nacházející se v obci Chotoviny, k.ú. Broučkova Lhota, okres Tábor.

Oceňované pozemky parc.č. 320/33 o výměře 1827 m2 a parc.č. 340/2 o výměře 945 m2 jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako plochy zemědělské. Podle údajů obsažených ve Veřejném registru půdy- LPIS je pozemek zemědělsky obhospodařován jako trvalý travní porost a je součástí půdního bloku.

Oceňovaný pozemek parc.č. 494/91 o výměře 94 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako plochy dopravní infrastruktury.

Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce, severozápadně od obce Broučkova Lhota. Pozemky jsou přístupné po zpevněné obecní cestě.

Pozemky budou oceněny jako zemědělské.

Nájemní ani pachtovní smlouvy nebyly doloženy.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/12 pozemků v obci Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž

Spisová značka
206 EX 2055/13
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Bystřice pod Hostýnem
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/12 pozemků s parc. č. 2159/10, 2159/11, 2165/4, 2828/9, 2828/10 nacházejících se v obci Bystřice pod Hostýnem, k. ú. Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž.

Oceňované pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky o celkové rozloze 8.447 m2. Oceňovaný pozemek parc. č. 2159/10 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, dle územního plánu se jedná o plochu zemědělskou o rozloze 2.207 m2, pozemek parc. č. 2159/11 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, dle územního plánu se jedná o plochu sídelní zeleně a částečně o plochu lesní o rozloze 3.928 m2, pozemek parc. č. 2165/4 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, dle územního plánu se jedná o plochu zemědělskou s rozlohou 2.086 m2, pozemek parc. č. 2828/9 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je veden jako plocha dopravní infrastruktury s rozlohou 79 m2 a pozemek parc. č. 2828/10 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je veden jako plocha dopravní infrastruktury s rozlohou 147 m2.

Na pozemcích se nachází trvalé porosty listnatého a náletového charakteru a jsou bez oplocení. Samotné pozemky jsou rovinaté. Přístup k pozemkům je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě.

Pozemky jsou umístěny na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V obci jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a v obci je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V širším okolí pozemků je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů a je zde omezená možnost parkování v blízkosti objektu.

V okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.
Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - RD (LV 10007) v obci Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 2719/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Staňkovice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc. č. st. 1/1, jehož součástí je stavba rodinného domu
č.p. 5 nacházející se v obci Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic, okres Kutná Hora.

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven před více než 100 lety.

Objekt je smíšené konstrukce (převážně však kamenný), stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové. Stavba není zateplena.

Dispozičně je dům řešen jako 3+kk. V domě se nachází zádveří o výměře 8,40 m2, pokoj o výměře 28,90 m2, pokoj o výměře 9,50 m2, pokoj s kuchyňským koutem o výměře 18,40 m2, chodba o výměře 1,30 m2, koupelna s WC o výměře 7,80 m2, spíž o výměře 6,40 m2. Podlahová plocha činí 80,70 m2.

Jsou zde instalována dřevěná dvojitá okna. Koupelna disponuje klasickou vanou, WC chybí. Dveře mají dřevěné zárubně. Vybavení kuchyně chybí. Podlahy jsou v části kamenné nebo cihelné, v části kryty keramickou dlažbou nebo prkenné.

V domě jsou provedeny rozvody elektřiny, přívod je však odpojen. Voda je dostupná z místního zdroje, přípojka však opět odpojená, navíc ve studni je nedostatek vody. Dům je napojen na septik. Veřejný vodovod a kanalizace nejsou dostupný, zemní plyn je na hranici pozemku, nepřipojen. Vytápění v domě je lokální pomocí kamen. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody.

Stav rodinného domu je nutno posoudit jako špatný. Dům není 35 let pravidelně užíván a udržován. Má poškozeny i konstrukční prvky dlouhodobé životnosti – praskliny ve zdivu, prohnuté stropy, prohnutí a poškození střechy, kterou zatéká. Ve špatném stavu je fasáda, klempířské prvky, veškeré povrchy. Vnitřní vybavení chybí nebo je zastaralé. Dům je určen k celkové rekonstrukci nebo k demolici.

Pozemek je bez trvalých porostů, plot pozemku tvoří pletivo, dřevěný plot, zídky. Pozemek je svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. K objektu náleží kůlny, stodola - vše v havarijním stavu, část 2garáže (zbytek je již na cizím pozemku).

Dům je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. V obci není žádná občanská vybavenost. Je obsluhována příměstskými autobusovými spoji. Lokalita je klidná, v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. Zástavní práva a exekuční řízení nejsou zohledňována.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek (LV 284) v obci Čistá, k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
206 EX 2719/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Čistá
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 244 nacházející se v obci Čistá, k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav.

Oceňovaný pozemek slouží k plnění funkcí lesa, s plochou 3.399 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako NP - plochy přírodní.

Na pozemku se nachází vzrostlé stromy břízy, osiky, ojediněle borovice a dub a je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je legislativně po pozemku p.č. 754, nezpevněné obecní cestě (v současnosti zarostlé). Pozemek je bez staveb.

Pozemek je umístěn na severním okraji katastrálního území obce.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - RD a pozemky v obci Střítež, k.ú.Bor u Božejova, okres Pelhřimov

Spisová značka
206 EX 528/07
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Střítež
Okres
Pelhřimov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – rodinného domu č.p. 5 vč. příslušenství a pozemků parc. č. st. 1 a parc. č. 27 v obci Střítež, okres Pelhřimov, katastrální území Bor u Božejova.

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení. Stáří rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, nicméně se předpokládá, že dům je starý 100 a více let. Stavba je téměř v původním, avšak udržovaném stavu, rozsáhlejší rekonstrukce nebyly zjištěny. Před 2 lety byly provedeny nové vnitřní omítky ve dvou místnostech. Konstrukční řešení je celkově zastaralé. Ve zdivu jsou patrné praskliny a vlhkost, střecha je na pokraji životnosti. Stavba je určena k rekonstrukci.

Základy jsou pravděpodobně smíšené, konstrukce objektu je smíšená (převážně kamenná), stropy jsou dřevěné trámové, v části klenbové. Tvar střechy je valbový, střešní krytinu tvoří betonová taška a bobrovka, klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako 3+1. V domě se nachází pokoj (přístupný samostatně zvenčí) o výměře 18,80 m2, zádveří o výměře 7,40 m2, kuchyně o výměře 22,20 m2, koupelna o výměře 8,90 m2, WC o výměře 2,30 m2, spíž o výměře 8,00 m2, pokoj o výměře 32,60 m2, pokoj o výměře 12,20 m2. Příslušenství tvoří sklep o výměře 24,30 m2. Podlahová plocha činí 112,40 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 136,70 m2.

Vnitřní omítky jsou vápenné, štukové. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. Obytné prostory mají orientaci na jihovýchod. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Jsou zde použity dřevěné plné, dřevěné prosklené dveře, mající dřevěné zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. Osvětlovací techniku tvoří běžné osvětlovací prvky. V obytných místnostech je prkenná podlaha, v kuchyni je prkenná podlaha, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou V ostatních místnostech je položena vápenocementová dlažba.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Zdrojem vody je vodovod, odpady jsou svedeny do jímky a zemní plyn zde není zaveden. Dům je vytápěn lokálně pomocí kamen v jednotlivých místnostech, mimo jeden pokoj. Pro ohřev vody je instalován bojler.

Na rozsáhlém pozemku o celkové výměře 2336 m2 navazuje na stavbu rodinného domu v jeho SZ části hospodářská přístavba, na kterou pak navazují dvě stodoly. Od silnice je pozemek oplocen zděným plotem s drobnými přístřešky a spolu se stavbami utváří uzavřený dvůr. Do dvora je přístup řešen průjezdem, který je součástí domu. Jižně a západně od domu je pak situována zahrada, oplocená pletivem do ocelových rámů na betonové podezdívce a sousedními stavbami. Součástí pozemku je několik okrasných a ovocných porostů. Samotný pozemek je mírně svažitý.

K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní nebo krajské komunikaci. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Dům je situovaný v části obce, která je stavebně nesrostlá se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Veškerá občanská vybavenost je v dojezdové vzdálenosti.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových spojů.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – RD a pozemek (LV 1010) v obci Horky, k.ú. Horky u Čáslavi, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Horky
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí –pozemku parc. č. st. 234, jehož součástí je stavba Horky č. p. 59, bydlení, a pozemku parc. č. 690/53 v obci Horky, okres Kutná Hora, katastrální území Horky u Čáslavi, zapsáno na LV 1010.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt byl postaven cca před 80 lety.

Základy domu jsou neizolované, objekt je smíšené konstrukce, stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří taška a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Stavba není zateplena. Dispozičně je dům řešen jako 3+1. V domě se nachází chodba o výměře 13,50 m2, pokoj o výměře 17,30 m2, pokoj o výměře 17,20 m2, kuchyně o výměře 7,10 m2, koupelna o výměře 7,90 m2, WC o výměře 3,50 m2, pokoj o výměře 11,80 m2, zádveří o výměře 2,80 m2, zvenčí přístupná kotelna o výměře 10,80 m2, příslušenstvím je sklep (nevyužívaný) o výměře cca 10,00 m2. Podlahová plocha činí 91,90 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 101,90 m2.

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou v objektu starší dřevěná, 1x plastové. Zárubně dveří jsou ocelové. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo. V kuchyni je instalována kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Podlahy jsou řešeny: laminátová plovoucí podlaha, keramická dlažba, prkenná podlaha.

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Zdrojem vody je vodovod i připojení ke studni, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a rozvod zemního plynu je k dispozici na hranici pozemku. V domě je topení řešeno ústředně kotlem na tuhá paliva. V domě je pro ohřev vody využíván bojler.

Rodinný dům je nutno posoudit jako stavbu před rekonstrukcí. Dům je sice trvale obývaný, údržba je však zanedbaná a technický stav je zhoršený. Dům neprošel téměř žádnou rekonstrukcí, pouze drobnými opravami, novější je podlaha v chodbě a dále kuchyňská linka a bojler, které však byli zainvestovány současnými obyvateli domu (rodinní příslušníci vlastníků). Dům je vlhký, s vadnými okny, zašlými až poškozenými povrchy (podlahy, omítky), místy s tvorbou plísní. Vnitřní vybavení je zastaralé. Dle sdělení obyvatel domu nejsou patrné významnější vady střechy, netvoří se praskliny.

Na pozemku jsou okrasné dřeviny a jako oplocení pozemku bylo použito pletivo do ocelových sloupků a dřevěný plot. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Příslušenstvím domu je vedlejší stavba – garáž s kůlnami (zděná, pultová střecha s eternitovou krytinou, ZP 48,3 m2) a přístavbou pergoly.

Dům je postaven v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací a železniční trati. V docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh